Skip to content Skip to footer

DOĞAL GAZ CİHAZLARI SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ
ANA TÜZÜĞÜ

DERNEĞİN ADI:
Madde 1:
 Derneğin adı “Doğal Gaz Cihazları Sanayicileri ve İşadamları Derneği”dir. Dernek kısaca “DOSİDER” diye anılacaktır. Şubesi Yoktur

DERNEĞİN FAALİYET ALANI VE AMACI:
Madde 2:
 Doğalgaz cihazları alanında faaliyet gösterecek Derneğin amacı, doğal gazlı cihaz üreten veya ithal eden kurum ve kuruluşların mensuplarını bir araya getirerek;

 • Üyeleri ve doğal gaz sektörü içinde işbirliği, dayanışma ve yardımlaşmayı ve ortak sorunları çözüme ulaştırmayı sağlamak,
 • Doğal gazlı sistemler konusundaki standartlar ve uygulama kurallarının tamamlanması ve geliştirilmesini sağlamak,
 • Kullanıcıların standartlara uygun kaliteli hizmet ve malzeme almaları, bu konularda istismar edilmemeleri için gerekli tedbirleri almak,
 • Sektördeki ilgili tüm kamu ve özel kuruluşları biraraya getirerek bir “GAZ BİRLİĞİ” oluşturulmasına öncülük etmek ve derneği birlikte, yeterli üyesiyle temsil etmektir.

DERNEĞİN MERKEZİ:
Madde 3:
 Dernek merkezi İstanbul’da olup, Büyükşehir Belediye sınırları içinde faaliyet gösterecektir.

DERNEĞİN ÇALIŞMA KONU VE BİÇİMLERİ :
Madde 4:
 Dernek amacını gerçekleştirmek için aşağıda belirten konu ve alanlarda çalışmalar yapabilir:

4.1. Kamuoyuna ve kullanıcılara yönelik olarak, doğal gaz ile ilgili her konuda bilgilendirme ve yol göstericilik yapar, yanıltıcı haber yönlendirmeyi önlemeye çalışır.

4.2. Sektörün sorunlarını tespit ederek, bunların giderilmesine gayret eder ve çözüm arar. Kamuoyunu bilgilendirir.

4.3. Çalışmalarından fayda göreceği kuruluş ve dernekler ile ilişkiye girer, görüş belirtir ve ortak çalışmalar yapar.

4.4. Derneğin amblemi yönetim kurulu kararı ile kabul edilir, gerekli işlemler ilgili mülki makam nezdinde yapılır. Amblem, derneğin yönetim kurulunun gerekli gördüğü yerlerde kullanılır. Sektörün sağlıklı gelişmesi amacıyla gerekli kalitede ürün, tesisat montajı, hizmet ve yeterli servisin verilmesini temine yönelik araştırmalar yapar, iş emniyeti gibi konularda bilimsel ve yönlendirici çalışmalarda bulunur.

4.5. Yürürlükte olan standartlar, kurallar ve şartnameler konularında sektörü ve kamuoyunu bilgilendirici çalışmalar yaparak, uygulanmalarını sağlamaya çalışır. Bu konularda ortaya çıkan sorunları çözmeye çalışır.

4.6. Sektörün gerek iç gerekse dış piyasada (ihracata ve tanınmaya yönelik olarak) gelişmesini sağlayacak kanun, kararname, şartname, yönetmelik, tebliğ, kalkınma plan-programı vb. düzenlemeleri izler, değerlendirir ve bu konulardaki dernek görüş ve önerilerini ilgili makam ve mercilere duyurur.

4.7. Üyeleri arasında ticari ve sair hususlarda çıkacak ihtilafların, uzlaştırıcı sıfatıyla ve hakem yoluyla halline çalışır.

4.8. Gerekli bildirimleri yapmak kaydı ile yurtdışından ayni ve nakdi yardım alabilir, amaçları doğrultusunda yabancı bilim ve teknolojiyi takip etmek ve üyelerine aktarmak için uluslar arası kuruluşlara üye olabilir, temsilci gönderebilir veya bu kuruluş üyelerini Türkiye’ye davet edebilir. Uluslararası teknik gelişmeleri ilgili kurumlara ve üyelerine duyurur.

4.9. Her türlü yayın, seminer, toplantı, konferans, sergi ve fuar, basın, radyo, TV kanalıyla ilerleme ve gelişmeleri duyurur, aydınlatır, uyarır, komisyonlar kurar, organizasyonlar yapar, amacını gerçekleştirmeye çalışır. Üyelerin, görgü, bilgi ve deneyimlerinin gelişmesini sağlayacak yurt içi ve yurt dışı geziler düzenler.

4.10. Yönetim Kurulunda karar alarak, beyanname veya benzeri yazıları yayınlar.

4.11. Dernekler Kanunu’nun 22. Maddesi uyarınca, dernek ikametgahı ile amaç ve faaliyetleri için gerekli olan her türlü taşınmaz mal ile her türlü taşınır malları satın alır, kiralar ve mülkiyetinde olabilecek gayrimenkulleri kiraya verebilir. Genel kurul kararı ile gayrimenkul alınması halinde Tapuda satın alma tescil işlemlerinden itibaren bir ay içinde İçişleri Bakanlığı’na bildireceği bu taşınmaz mallar üzerinde her türlü hakları koydurabilir ve her türlü inşaatı yaptırabilir, mevcut ya da satın alınma, bağış ve vasiyet yoluyla derneğe intikal eden taşınmaz malları satabilir.

4.12. Yardım toplama ile ilgili mevzuat ve bu ana tüzük hükümlerine göre yardım ve bağış alır ve verir, vasiyetleri kabul edebilir.

4.13. Amaç ve hizmet konuları ile ilgili gerekli diğer çalışmaları yapabilir.

4.14. Doğal Gaz Cihazları Sanayicileri ve İşadamları Derneği’nin tüzüğünde yer alan amaç maddelerine uygun çalışmaları görülen tüzel kişiler ile gerçek kişilere ödül veya hediye verilmesi konusunda Yönetim Kurulu yetkili kılınmıştır. Ödül veya hediyenin cinsi ve ne şekilde verileceği Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

4.15. Amacının gerçekleşmesini sağlamaya yönelik olarak, kazanç paylaşmayı amaçlamayan iktisadi işletme kurabilir.

4.16. Dünya ve ülkemizde benzer mesleki kuruluşlar ile gündemin takip edilmesi ve üyelere görsel, basılı vb. ortamlarda bilgi dağıtabilir.

4.17. Sektörde ortak dilin konuşulacağı teknolojilerin oluşturulmasında referans kurum olur.

4.18. Dernek amaç ve hizmet konularına uygun şekilde arşiv oluşturabilir. WEB Sitesi açabilir.

4.19. Faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açabilir. Temsilcilikler, şube veya dernek genel kurullarında temsil edilmezler. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir.

4.20. Amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, kendi aralarında veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere ve yetkili organlarının kararı ile platform oluşturabilir.

4.21. Amacının gerçekleştirilmesine yönelik olarak genel kurulun kabul etmesi şartıyla borçlanabilir.

4.22. Amacını gerçekleştirmek üzere uluslar arası faaliyette veya işbirliğinde bulunabilir, yurtdışında temsilcilik veya şube açabilir, yurt dışında dernek veya üst kuruluş kurabilir.

ÜYELİK TÜRLERİ:
Madde 5:
 Derneğin üç türlü üyeliği vardır:

a) Oy sahibi kurucu asli üye,

b) Oy sahibi asli üye,

c) Onursal üye.

ÜYELİK ŞARTLARI:
Madde 6:

6.1. Doğal gaz ile çalışan ürünlerden, kat kaloriferi, kombi, şofben, kazan, brülör, radyant ısıtıcı, fırın, ocak, soba, gaz emniyet cihazları, gaz armatürleri, gaz sayaçları, panel radyatörler gibi cihazlardan bir veya birkaçını üreten ve/veya ithal eden, Ticaret ve Sanayi Odalarına kayıtlı, fiil ehliyetine sahip gerçek ve tüzel kişiler derneğe üye olabilirler.

 • Üyelerin, Türkiye’de ikamet etmesi ve Dernekler Yasası’nın ilgili maddelerinde belirtilen sürekli veya süreli hak yoksunluğu ve hak sınırlama yasaklamalarına girmemesi gerekmektedir.
 • Türk vatandaşı olmayanların derneğe üye kabul edilebilmesi için Türkiye’de ikamet hakkına sahip olması gerekir. Onursal üyelikler için Türkiye’de ikamet şartı aranmaz.

6.2. Tüzel kişilik olarak üye olunması halinde şirketin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişiler oy kullanır. Bu kişilerin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde, tüzel kişi adına oy kullanacak kimse, ilgili firma tarafından yeniden belirlenerek Derneğe bildirilmek durumundadır.

6.3. Üretilen ve ithal edilen ürün, cihaz ve ekipmanlarının T.S.E. veya kabul görmüş uluslararası standart belgesine sahip firma mensubu olmak gereklidir.

6.4. Firmaların (ürettiği ve ithal ettiği) cihazların iç tüzükte tanımlanacak kurallara uygun montaj ve satış sonrası hizmet konularında niteliklere uygun yeterli ve yaygın servis teşkilatlarının ve yeterli yedek parça stok ve ikmalinin yapılması da şarttır.

ÜYELİĞE KABUL:
Madde 7:
 Dernek üyeliğine kabul edilmede aşağıdaki kural ve yöntemler uygulanır.

7.1. Üyelik istem ve aday başvuru formunun doldurulması,

7.2. Bu tüzük doğrultusunda Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği üyelik koşullarını kanıtlayan belgelerin ibraz edilmesi,

7.3. Bilahare belirlenecek iç tüzük uyarınca Üye Tetkik ve Kabul Komisyonu’ndan gerekli kabul kararının alınması,

7.4. Yönetim Kurulu’nun (komisyondan geçerek gelmiş) başvuru, form, belge ve istihbarat bilgilerine 2/3 oy çoğunluğunu gerçekleştirecek şekilde olumlu karar alınması,

7.5. Adayın giriş ve yıllık aidatlarını ödemesi ile üyeliğe giriş gerekleri tamamlanmış ve üyelik sıfatı kazanılmış olur. Dernek Yönetim Kurulu, üyelik için yapılan başvuruları en geç otuz gün içinde, (üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde) karara bağlayıp sonucu başvuru sahibine yazı ile duyurmak zorundadır.

7.6. Doğal gaz sanayiinin gelişmesine mesleki, eğitimsel, kamu görevlileri, basın-yayın kuruluşlarındaki çalışmaları ile katkıda bulunanlar Yönetim Kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilirler. Onursal üyeler oy kullanamazlar ve aidat ödemezler. Dilerlerse maddi ve manevi katkıda bulunabilirler. Onursal üyeliğin sona ermesi kendi istekleri veya Genel Kurul kararı ile gerçekleşir.

ÜYELİKTEN AYRILMA:
Madde 8:
 Üyelik;

a) Ölüm,

b) Üyelikten ayrılma isteği,

c) Derneklere üye olma hakkının kaybolması,

d) Gerçek kişi üyeliklerinde, kişilerin sektör içinde kalsa bile mensubu bulunduğu şirketten ayrılmış olması durumunda, Tüzel kişilik üyeliklerinde ise firmanın üye olma koşullarını yitirmesi durumunda üyelikler sona erer. Her üye Yönetim Kurulu Başkanlığı’na yazılı olarak ayrılma isteğini bildirmekle üyelikten ayrılmış sayılır. Derneklere üye olma hakkını kaybedenlerin, üyeliği kaybettirici yukarıda belirtilen durumlardan birinin tespiti halinde, üyelik kaydı dernek Yönetim Kurulu’nca silinir. Üye olma hakkını yasal bir nedenle kaybedenler hariç olmak üzere, isteği ile üyelikten ayrılanların aidat borcu, ayrılma isteğinin yapıldığı yarı hesap döneminin sonunda biter ve kendisinden o dönemin ödentileri tam olarak alınır. Üye olma hakkını yasal bir nedenle kaybeden ve ayrılmak zorunda kalan üyelerde ise, sadece bu nedeni oluşturucu olayın vuku bulduğunun tespiti tarihine kadar olan aidat borçları alınır.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA:
Madde 9:
 Üyelikten çıkarılma aşağıdaki nedenlerle yapılır;

a) Dernek tüzüğüne aykırı hareketlerde bulunmak,

b) Dernek sekreteri veya saymanın ya da dernek başkanının (30) otuz gün ödeme süreli bildirisine rağmen aidatlarını ve diğer borçlarını ödememek,

c) Dernek faaliyetlerinden, toplantılardan uzak kalmak, verilen görevleri yapmamak veya yapamamak, görev almaktan kaçınmak, genel kurullara mazeretsiz olarak katılmamak, derneğin yaşamasına ve amaçlarına karşı ilgisizlik göstermek, derneğin amaç ve ilkelerine ve çalışma biçimlerine karşı aykırı davranış, fiil ve hareketlerde bulunmak,

d) Derneğe üye olma hakkını kaybetmek,

e) Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına uyarıya rağmen uymamak.

f) Yıl içinde düzenlenen ve Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek şekil ve yöntem ile yapılacak Sektör Envanterlerine katılmayan ve/veya gerekli bilgi ve belgeleri uyarıya rağmen derneğe bildirmeyen ve vermeyenlerin dernek üyelikleri sona erer.

DERNEK ORGANLARI:
Madde 10:
 Derneğin yetkili ve görevli organları şunlardır;

a) Genel Kurul,

b) Yönetim Kurulu,

c) Denetleme Kurulu,

d) Onur Kurulu,

e) Tanıtım ve Pazarlama Komitesi,

f) Teknik Komite,

Madde 11: GENEL KURUL;

a) Yönetim Kurulu’nun çağrısı ile iki yılda bir Şubat ayında asli üyelerin iştirakiyle olağan olarak toplanır.

b) Bundan başka her zaman;

 • Yönetim Kurulu’nun gerekli gördüğü hallerde,
 • Denetleme Kurulu’nun gerekli gördüğü hallerde yazılı isteği ya da dernek üyelerinden beşte birinin (1/5) yazılı isteği üzerine,
 • Yönetim Kurulu’nun bir ay içinde yapacağı çağrı ile,
 • Bu çağrı yapılmazsa, mahalli sulh hakiminin dernek üyeleri arasından görevlendirdiği üç kişilik bir heyetin yapacağı çağrı ile olağanüstü olarak toplanır.

Madde 12: KURULA ÇAĞRI VE KATILMA HAKKI:
Genel Kurul’a katılma hakkı, derneğe olan borçlarını ödemiş tüm asli üyelere tanınmıştır. Katılma hakkı bulunan bu asli üyelerin; Eşit olarak oy verme, Seçme, Yönetim ve Denetim Kurullarında görev alamayacakları kanunda belirtilenler hariç, seçilme hakları mevcuttur. Yönetim Kurulu, yukarıda belirtilen Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin bir listesini düzenler. Genel Kurula katılacak asil üyelere, en az 15 gün önceden, yapılacak toplantının ve bu toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde düzenlenecek ikinci toplantının tarihi, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilerek veya yazılı olarak yada elektronik posta yolu ile bildirilir. İki toplantı tarihi arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

TOPLANTI USULÜ VE YETER SAYISI:
Madde 13:
 Genel Kurul toplantıları, dernek merkezinin bulunduğu mülki idare sınırları içinde olmak üzere, üyelere bildirilen gün, saat ve yerde yapılır. Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyeler, Yönetim Kurulu’nca düzenlenmiş listedeki adlarının karşısına imza koyarak toplantıya girerler. Tutulacak bir tutanakla Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin, ilk toplantıda yarıdan fazlasının, ikinci toplantıda Yönetim Kurulu ile Denetleme Kurulu toplam üye sayısının iki katından az olmamak üzere, toplantı yeter sayısının (çoğunluğunun) sağlandığının anlaşılması halinde, toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Derneğin feshi ve tüzük tadili gibi kanunda veya bu tüzükte belirlenmiş özel toplantı yeter sayılarına ilişkin hükümler saklıdır. Bu nedenle toplantı yeter sayıları gündemdeki maddelere göre ayrı ayrı gözetilir. Açılışından sonra, toplantıyı yönetecek bir “Genel Kurul Başkanı”, toplantı tutanağını düzenleyip başkan ile birlikte imza edecek bir “Katip” ve başkana yardımla görevli olacak “Başkan Vekili”nden ibaret “Genel Kurul Başkanlık Divanı” seçilir. Toplantı sonunda, bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kuruluna verilir.

OY KULLANMA:
Madde 14:
 Toplantıya katılma hakkı bulunan her asli üyenin bir oy hakkı vardır. Üye, oyunu bizzat kullanacaktır.

GENEL KURULDA KARAR YETER SAYISI:
Madde 15:
 Derneğin feshi ve tüzük tadili için tüzükçe Dernekler Kanunu’nda belirtilen özel hükümlere bağlı kalmak ve değişik karar yeter sayıları gündemdeki maddelere göre ayrı ayrı gözetilip karara bağlamak üzere:

a) Yönetim Kurulu asil ve yedek üye seçimi için gizli oya, diğer konularda, Genel Kurul’ca verilecek karara göre gizli veya açık oya başvurulur.

b) Karar yeter sayısını, toplantıya katılan üyelerin yarıdan bir fazlasının oy çoğunluğu oluşturur.

GENEL KURULUN GÜNDEMİ:
Madde 16:
 Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri (1/10) tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur. Gündemdeki maddeler tertip sırası verilerek önerge ile oylamaya konulur ve karar yeter sayısını teşkil eden çoğunluk hasıl olursa, gündemdeki sırasıyla görüşülür.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ:
Madde 17:
 Genel Kurul derneğin en yetkili karar organı olup, görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

a) Mevzuat, tüzük ve resmi işlemler doğrultusunda amaç, çalışma konuları ve faaliyeti ilkeleri yönünde karar almak; dernek organlarını seçmek,

b) Gündemde getirilen istekler ile toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuları görüşüp karara bağlamak,

c) Yönetim ve Denetim Kurulu’nun üyelerini seçmek, çalışma programı ve bütçesini aynen veya değiştirerek onaylamak,

d) Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu’nun raporlarını incelemek ve ibrazı hakkında karar vermek,

e) Derneğe, yalnız dernek ikametgahı ile amaç ve faaliyetleri için taşınmaz satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim Kurulu’na yetki vermek,

f) Üyelerden her yıl alınacak yıllık aidat miktarını saptamak, çoğaltma ve azaltmaya karar vermek,

g) Derneği feshetmek; mal, para, hakların tasfiyesi esaslarını tespit etmek,

h) Dernek tüzüğünü değiştirmek,

i) Mevzuatta ve bu tüzükte Genel Kurul’ca yapılması belirtilen diğer görevleri yerine getirmek,

j) Derneğin uluslararası çalışmalarda bulunması, yurt dışındaki kuruluşlara katılması ya da bunlarla işbirliğinde olması için Yönetim Kurulunun yaptığı öneriler hakkında karar almak,

k) Dernek Yönetim Kurulu’nun verdiği üyelikten ihraç kararlarına yapılan itirazları tetkik ederek karara bağlamak,

l) Derneğin borçlanıp borçlanmamasına karar vermek.

m) Amacına uygun federasyona katılma veya ayrılma kararı almak.

n) Üye olması durumunda Derneği federasyonda temsil edecek delegeleri seçmek

YÖNETİM KURULU, GÖREV VE YETKİLERİ:
Madde 18.1:
 Yönetim Kurulu, Genel Kurul’ca üyeleri arasından gizli oyla ve 2 yıl için 10 (On) asil ve 5 (Beş) yedek üyeden teşekkül eder.

Yönetim Kurulu, ilk oturumda kendi arasında bir Başkan, bir Başkan Vekili ve bir Sayman seçer. Yönetim Kurulu üyeleri veya Komite Başkanları arasından ya da Yönetim Kurulunun dışarıdan tayini ile Genel Sekreteri belirleyerek görev bölümü yapar.

Yönetim Kurulunda kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması durumunda Başkan’ın bulunduğu tarafın kararı kabul edilir.

Madde 18.2: Yönetim Kurulu’nun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir:

a) Derneğin amaç ve çalışma konularını gerçekleştirmek, Genel Kurul kararlarını uygulamak,

b) Yönetim Kurulu üyelerinin, Denetçiler Kurulu’nun önerdikleri konularda kararlar almak,

c) Gerektiğinde üyeleri onur kuruluna sevk etmek, Onur Kurulu kararlarını ilgilisine bildirmek,

d) Nitelik ve koşullarını kazanamayan veya amaçlardan uzaklaşan üyelerden haklarını kaybedenler hakkında Onur Kurulunun verdiği kararları değerlendirmek ve gereğini yapmak,

e) Dernek üye adaylarını incelemek, üyeliğinin kabulüne veya üyelik isteminin reddine karar vermek,

f) Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir ya da birkaçına yetki vermek,

g) Gelecek çalışma dönemi çalışma programı ile bütçesini hazırlamak,

h) Dernek gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak,

i) Çalışma dönemi çalışma raporu ile bilanço ve gelir-gider çizelgesini hazırlamak,

j) Genel Kurul toplantılarının çağrısını yapmak, gerektiğinde Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak,

k) Tüzük ve yönetmelikler hazırlanması ya da değişik öneriler düzenlenmesi yönünde çalışmalar yapıp Genel Kurul onayına sunmak,

l) Derneğin yönetsel ve parasal işlerini yürütecek personeli atamak, bunlara nezaret etmek, işlerine son vermek,

m) Uygun bulacağı çalışma ve yönetim komiteleri teşkil etmek, bunlara seçtiği üyeleri atayarak, verdiği konularda, çalışma ve hizmetlerinde kendisine yardımcı olacak yeni projeler hazırlatmak amaç ve çalışma konuları ile uygulamalar hakkında görüşmeler yapmak, tartışmalar düzenlemek, üyeler arasında yakınlık ve arkadaşlığı sağlamak amacıyla zaman zaman üyelerin konuklarının da katılabileceği ortak eğlenceli özel toplantılar düzenlettirmek,

n) Yapacağı olağan ve olağanüstü toplantıları denetçilere duyurmak, zamanında rapor vermelerini sağlamak,

o) Genel Kurul’da alınan kararları üyelere ve yönetsel her türlü işlemleri de yerine getirerek, ilgili yerlere duyurmak,

p) Çalışma döneminin başında, derneğin yönetim ve parasal belge işlem ve varlıklarını devir ve teslim almak, çalışma döneminin sonunda da bunları yeni dönem Yönetim Kurulu’na bir tutanakla eksiksiz devir ve teslim etmek,

r) Üyelerin çalışma konularına giren hususlarda haklarını korumak için resmi ve özel kuruluşlar nezdinde gerekli teşebbüslerde bulunmak,

s) Resmi ve özel kuruluşlar tarafından kendilerini ilgilendiren konularda alınacak kararlardan üyelere bilgi vermek,

t) Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkilerini kullanmak,

ONUR KURULU, TANITIM VE PAZARLAMA KOMİTESİ İLE TEKNİK KOMİTE, GÖREV VE YETKİLERİ:
Madde 19.1:
 Onur Kurulu üyelerinin seçimi, Genel Kurul’ca, gizli oyla ve 2 yıl için en çok oy alanlardan sırası ile 3 asil ve 2 yedek üyeden teşekkül eder, oy eşitliği halinde kuraya başvurulur Onur Kurulu, ilk oturumunda kendi arasında bir Başkan seçerek görev bölümü yapar. Onur Kurulu, Yönetim Kurulunun önerisi, Yönetim Kurulu veya Onur Kurulu Başkanının göreceği lüzum üzerine toplanır.

Madde 19.2: Onur Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir:

a) Sektörümüzdeki mesleki gelişme, ilerleme, üyeler arasında sevgi, saygı ve dostluk anlayışı içeren düşünce, yöntem ve kurallar üzerinde çalışmalar yaparak Yönetim Kuruluna görüş ve önerilerde bulunur,

b) Meslek anlayışına uymayacak şekilde üretim, tanıtım, davranış içinde olan üye firmalar hakkında;

c) Üyelik onuruna, gereklerine, borçlarına ve yükümlülüklerine uymayan üyeler hakkında,

d) Tüzüğümüzde yer alan İş Etik İlkelerine uymadığı şikayet veya tespit edilen üye kuruluşlar ve kişiler hakkında, olayın niteliğine ve ağırlığına göre gerekli inceleme ve araştırmaları yapar, varsa olayın maddi delillerini toplar, şikayete konu olan üye kuruluş ve kişinin görüşünü alır ve varsa maddi delillerini inceler. Araştırma sonunda vardığı sonucu yazılı olarak Yönetim Kuruluna bildirir, Onur Kurulunun önerisi, Yönetim Kurulunun kararıyla üyelere verilecek cezalar şunlardır;

 • Yazılı ihtar ve kınama,
 • Süresiz ilişki kesme (Üyenin dernekten kaydının silinmesi)

Cezaların Değerlendirilmesi:
Onur Kurulu kendisine intikal eden olayların içeriğine, tarafların durumuna ve özellikle olayın dernek uyum ve düzenine yaptığı etkinin önem derecesine göre hukukun ilkeleri, adaleti ve objektif kriterleri gözeterek yukarıdaki cezalardan birini seçmekte takdir yetkisine sahiptir.

Çalışma Şekli;
Onur Kurulu, Yönetim Kurulu tarafından gönderilen konuları inceler. Yönetim Kurulu, tüzüğün 9.ve bu maddesinde yazılı davranış ve fiillerde bulunanlar hakkında, şikayet üzerine veya duyum alması halinde re’sen soruşturma yapmak üzere onbeş gün içinde Onur Kuruluna durumu bildirir. Onur Kurulunca şikayet edilen üye kişi/ kurumlara savunmasını yapması için kendilerine yazılı bildirim yapar. Üye, bildirimde belirtilen günde savunma yapmak için hazır bulunmaz veya verilen süre içinde yazılı savunmasını kurula ulaştırmazsa, dosya durumuna ve toplanan kanıtlara göre karar verilir. Ancak, üyenin bildirilen gün veya süreye uymaması durumunda geçerli ve belgeli bir mazeret bildirmesi ve kabul görmesi halinde kendisine yeniden gün ve süre verilir. Onur Kurulu, kurul halinde şikayet edilen kişi/kurum yetkililerini dinler, savunmalarını alır, varsa tanıkları, dinleyebilir, ayrıca konu ile ilgili olarak uzman kurum ve kuruluşlardan görüş alabilir. Soruşturmaya ilişkin hiçbir evrak Onur Kurulu Başkanının bilgi ve onayı dışında dernek dışına çıkarılamaz. Onur Kurulu çalışmalarının her aşaması gizlidir. Soruşturmalar en geç 3 (üç) ay içinde sonuçlandırılarak yazılı olarak yönetim kuruluna bildirilir. Onur Kurulunun önerisiyle Yönetim Kurulunca verilen kararların uygulanması, gerekli tedbirlerin alınması Yönetim Kurulunun yetki ve sorumluluğundadır.

Çıkarma Kararına İtiraz: Hakkında sürekli çıkarma kararı verilen üye ilk Genel Kurul toplantısına sunulmak ve gündeme alınmak üzere itirazını kararın kendisine tebliğinden itibaren bir ay içinde Yönetim Kuruluna vermek zorundadır. Hakkında sürekli çıkarma kararı verilen üye, Genel Kurulda savunmasını bizzat yapabileceği gibi, yazılı olarak yetkilendireceği bir asıl üye marifeti ile de yaptırabilir. Onur Kurulu ve Yönetim Kurulunun vereceği açıklayıcı bilgilerden sonra, Genel Kurulun bu hususta gizli oyla alacağı karar kesindir.

Madde 19.3: Tanıtım ve Pazarlama Komitesi üyelerinin seçimi, Genel Kurul’ca, Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri dışında kalan üyeler arasından gizli oyla ve 2 yıl için en çok oy alanlardan sırası ile 3 asil ve 2 yedek üyeden teşekkül eder, oy eşitliği halinde kuraya başvurulur.

Ayrıca Yönetim Kurulu’nun onayı ile komitede branşında uzmanlaşmış dernek dışından kişiler de görevlendirilebilir.

Tanıtım ve Pazarlama Komitesi, ilk oturumunda kendi arasında bir Başkan seçerek görev bölümü yapar.

Kabule şayan bir mazereti olmaksızın yılda dört kez veya ardarda iki mutad toplantıya iştirak etmeyenin Tanıtım ve Pazarlama Komitesi üyeliği sona erer, kendisi bu suretle istifa etmiş sayılır.

Madde 19.4:Tanıtım ve Pazarlama Komitesinin görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir:

a) Düzenlenen tüm faaliyet ve ziyaretlerle ilgili önceden Yönetim Kurulunun görüş ve talimatlarını almak,

b) Düzenlenen fuar, sergi, kongre vb. faaliyetleri takip etmek ve değerlendirmek,

c) Yönetim Kurulu tarafından verilen görevleri yerine getirmek,

d) Yaptığı çalışmalar hakkında periyodik olarak Yönetim Kuruluna rapor vermek.

Madde 19.5: Teknik Komite üyelerinin seçimi, Genel Kurul’ca, Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri dışında kalan üyeler arasından gizli oyla ve 2 yıl için en çok oy alanlardan sırası ile 3 asil ve 2 yedek üyeden teşekkül eder, oy eşitliği halinde kuraya başvurulur.

Ayrıca Yönetim Kurulu’nun onayı ile bu komitelere branşında uzmanlaşmış dernek dışından kişiler de görevlendirilebilir.

Teknik Komite, ilk oturumunda kendi arasında bir Başkan seçerek görev bölümü yapar. Kabule şayan bir mazereti olmaksızın yılda dört kez veya ardarda iki mutad toplantıya iştirak etmeyenin Teknik Komite üyeliği sona erer, kendisi bu suretle istifa etmiş sayılır.

Madde 19.6: Teknik Komitenin görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir:

a) Düzenlenen tüm faaliyet ve ziyaretlerle ilgili önceden Yönetim Kurulunun görüş ve talimatlarını almak,

b) Doğal gaz sektöründeki, üyelerimizi ilgilendiren ve ilgilendirebilecek şartname ve kararnameleri incelemek, değerlendirmek, yetkili kuruluşlara sunulacak önerilerin hazırlık çalışmalarını yapmak ve sorunların giderilmesi için gerekli olan tüm önerileri hazırlamak ve uygulamalar hakkında Yönetim Kurulu’nun onayını almak,

c) Yönetim Kurulu tarafından verilen görevleri yerine getirmek,

d) Yaptığı çalışmalar hakkında periyodik olarak Yönetim Kuruluna rapor vermek.

DENETLEME KURULU:
Madde 20:
 Derneğin yetkili denetim organı bulunan Denetleme Kurulu, Genel Kurul’ca kendi üyeleri arasından seçilecek üç asil ve üç yedek kişiden oluşur. En çok oy alan üç aday asil, izleyen üç aday yedek üye seçilmiş olur. Oy eşitliğinde kuraya başvurulur. Kurul ilk toplantısında aralarından bir Başkan ve bir Raportör seçer, bir yılı geçmeyen aralıklarla olağan olarak, gerektiğinde her zaman olağanüstü olarak toplanır ve kararlarını salt çoğunlukla alır.

Denetleme Kurulu’nun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

a) Derneğin bütçe, hesap işlemleri ile ilgili defter ve belgeler üzerinde en bir yılı geçmeyen aralıklarla yapacağı inceleme sonuçlarını ve önerilerini “Yönetim Kurulu”na ve toplandığında Genel Kurul’a da bir raporla bildirmek,

b) Yönetim Kurulu’nca düzenlenen gelecek çalışma dönemine ilişkin çalışma programı ve bütçesinin görüşüleceği toplantıda hazır bulunarak kanı ve önerilerini belirtmek,

c) Yönetim Kurulu’nca düzenlenen mali rapor ile bilanço ve gelir gider çizelgesi hakkındaki inceleme sonuçlarını ve önerilerini bir raporla Genel Kurul’a sunmak,

d) Yönetim Kurullarının görev devir ve teslim işlemlerinin Genel Kurul’ca alınmış kararların yerine getirilip getirilmediğini, dernek işlerinin mevzuat esasları dairesinde yürütülüp yürütülmediğini denetleyip raporlarını yazmak,

e) Yönetim Kurulu toplantılarına izleyici olarak katılmak,

f) Gerektiğinde Genel Kurul’un olağanüstü toplantıya çağrılmasını istemek,

ÇALIŞMA DÖNEMİ VE BÜTÇE UYGULAMASI:
Madde 21:
 Çalışma dönemi 1 Ocak’ta başlar ve ertesi yıl 31 Aralık’ta sona erer. Çalışma dönemini kapsayan bütçe uygulamasında, giderlerin gelirlere denk ve gerçekçi olması, ödeme yükümlülüklerinin bütçeyi aşıp gelecek yıllara geçmemesi, gelir ve ödenek çizelgesinde bölüm ve maddeler dışı işlem yapılmaması, bölümler arasında Yönetim Kurulu Başkanı’nın kararı ile aktarma yapılması zorunludur.

Başkan ve Yönetim Kurulu harcama yetkileri ve tutarları, gelirlerin alınması biçimi; kasada bulunacak para tutarı, bütçe aktarma yetkileri gibi konularda Genel Kurul’ca aksine karar verilmedikçe ve her “Çalışma Dönemi Bütçe Yönetmeliği” oluşturulmadıkça, Yönetim Kurulu’nun alacağı kararlara göre düzenlenir.

DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI VE GİRİŞ VE YILLIK ÖDENTİLERİN BELİRLENME ŞEKLİ:
Madde 22:
 Derneğin gelirleri şunlardır:

a) Giriş Aidatı : Üyelik için başvuru sırasında bir defaya mahsus olmak üzere alınan giriş ödentisidir.

b) Yıllık Aidat: Üyelerden her çalışma döneminde alınan yıllık üyelik ödentisidir.

c) Ödentilerin Belirlenme Şekli: Giriş ve yıllık aidatlar, her yıl yönetim kurulunca belirlenip üyelere duyurulur. Aidatların takibi, tahsili ve muhasebeleştirilmesi de yönetim kurulunca yerine getirilir.

d) Dernekçe yapılan veya tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerde sağlanacak gelirler,

e) Dernekler Kanunu’nun ilgili maddelerine aykırı olmayan bağışlar ve yardımlar, vasiyetler,

f) Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak diğer bağış ve yardımlar,

g) Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

h) Derneklerle ilgili mevzuata aykırı olmayan diğer gelirler.

GİDERLER:
Madde 23:
 Derneğin giderleri, yönetsel çalışmalarını ve hizmetleri gözönünde tutularak çalışma dönemi bütçesinin giderler çizelgesinde bölümler ve maddeler halinde gösterilir.

GELİR VE GİDERLERDE USUL VE DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ:
Madde 24:
 Yukarıdaki fıkralardaki önceden miktarı belirlenebilen gelirler çalışma dönemi bütçesinde kesin tutarlar olarak ve diğer gelirler iz değer olarak saptanır ve Genel Kurul’un onayından sonra uygulamaya girer.

Dernek üyelerinden çalışma dönemi bütçelerinde öngörülen ve ödemekle yükümlü bulundukları ödenti ve diğer ödemeler dışında herhangi bir para ve yardım isteğinde bulunulamaz.

Çalışma dönemi bütçesinin giderler çizelgesinde bölümler ve maddeler olarak gösterilen giderler, fatura, alındı belgesi ya da harcama tutanağına bağlanarak ve harcama yetkisine göre Başkan ya da Yönetim Kurulu’nun oluru alınarak yapılır.

Dernek gelirleri, “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için “Gider Makbuzu” düzenlenir.

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır. Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilerek ilgili kuruma bildirilir.

Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir. Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir.

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

Derneğin Borçlanma Usulleri:
Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde genel kurul kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz. Bu belgelerin saklama süresi özel kanunlarında gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere, beş yıldır.

DERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKİLLERİ:
Madde 25:
 Dernek’te iç denetim esastır. Genel kurul, yönetim kurulu veya Denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve federasyon tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ:
Madde 26:
 Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

DAĞITILMA (FESİH VE TASFİYE):
Madde 27:
 Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri;

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde DOĞAL GAZ CİHAZLARI SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır.

Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

YASAL DEFTERLER:
Madde 28:
 Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin 2005 yılı için 500 Bin TL’yi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

a) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1. Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2. Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3. Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4. Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

5. İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

6. Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

b) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-(a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

2-Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır. Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi
İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

DERNEĞİMİZIN UYACAĞI İŞ ETİĞİ İLKELERİ
Madde 29:
 Üyeler aşağıdaki etik ilkelere uygun hareket eder.

a. Dürüstlük: Onurlu, dürüst ve yüksek ahlak kurallarına bağlı kalır. Hiçbir yolsuzluğa katılmaz, yolsuzluğu desteklemez ve göz yummaz. Kar etmek ve çıkar sağlamak için rüşvet ilişkisine girmezler.

b. Güvenilirlik: Kendisine ve firmalarına karşı duyulan güveni sarsıcı ve saygınlığa zarar verecek tutum ve davranışlarda bulunmazlar. Ürün, hizmetlerinin sorumluluklarını taşırlar, gereğini yerine getirmekten kaçınmazlar. Çalışanlarıyla ilgili kişisel bilgilerin güvenlik içinde korunmasını ve gizli kalmasını sağlarlar.

c. Sözünü Tutmak: Verdiği sözleri yerine getirmede özen gösterirler. Üstlendiği borçlarını zamanında ve eksiksiz yerine getirirler.

d. Sadakat: Saklı tutulması gereken hiçbir bilgiyi elde etmeye çalışmazlar ve çıkarları için kullanmazlar. Firma gizliliğine dikkat eder, şirketten ayrılmış bile olsa eski firmasının özel bilgilerini çıkarı için kullanamaz.

e. Adil Olmak: Kendisine haksız rant talep edilmesini kabul etmez, aracılık yapmaz, aracılık yapmalarını istemez, kendisine yapılacak bu yöndeki teklifleri reddeder. Yüksek ahlaka uygun tutum ve davranış içinde olurlar.

f. Başkalarının Hakkını Korumak: Çalışanları ile olan ilişkilerinde dürüstlük, adil yönetim, eşitlik, kişiliklerine saygı ve güvenli çalışma ortamı sağlar ve kişileri yasalara aykırı işlemler yapmaya zorlamazlar. Çalışanların hakları ile ilgili ırk, renk, cinsiyet, din, siyasi düşünce, felsefi inanç, mezhep ayrıcalığı yapmazlar.

g. Yasalar Karşı Saygılı Olmak: Üyeler tüm faaliyetlerinde ülkemizin ve iş yaptığı ülkelerin hukuk düzenine saygı gösterir ve yasalara uyar. Yasadışı yada suç olacak faliyetlere girmezler. İş ve toplum ahlakının onaylamayacağı yol ve yöntemlere başvurmazlar.

h. Vatandaşlık Sorumluluğu: Vergilerini zamanında öderler. Toplumsal sorumluluğun gereklerini yerine getirirler.

i. En İyinin Peşinde Olmak: Verilen kararlar ile yerel ekonomilerin olumlu etkilenmesini sağlar. Ülke kaynaklarının israfı ve toplumun yoksullaşmasının önlenmesini sağlar. Sosyal hizmetlere ve alt yapıya kaynak imkanları sağlar.

j. Yaptıklarının Hesabını Verebilmek: Tekliflerinde ve mukavele görüşmelerinde açıklık temel ilkesinden ayrılmazlar. Kamu ve özel teşebbüs ile yapılan anlaşmalarda şeffaflık prensiplerini ön plana alır ve her türlü faaliyetin hesabını verirler.

k. Çevre Bilinci: Çevrenin korunması için her türlü özveriyi sağlar. Çevre bilincinin yayılması için çalışmalar yapar.

l. Üye Sorumluluğu: Dernek hakkında kamuoyunda haksız tutum ve davranış içine girmez. Dernek tüzüğüne aykırı ve derneği lekeleyen eylem, işlem yapamaz.

HÜKÜM EKSİKLİĞİ:
Madde 30:
 Dernek tüzüğünde hüküm eksikliğinin bulunması durumunda Türk yasaları, tüzük ve yönetmelikleri uygulanır.

KURUCULAR:
Madde 31:
Ad, meslek ya da sanatları, uyruk ve konut adresleri ekte yazılı kişiler Doğal Gaz Cihazları Sanayicileri ve İşadamları Derneği’nin kurucu üyeleridir.

Dosider gelişmelerinden haberdar olmak için abone olun!